Regulamin

REGULAMIN  ŚWIADCZENIA USŁUG  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SKLEPU INTERNETOWEGO                    ARASSKLEP.PL

 

Spis treści :

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zakres świadczonych usług drogą elektroniczną.
 3. Zasady składania i realizacji zamówień
 4. Dostawa
 5. Koszty dostawy
 6. Reklamacja produktu
 7. Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 8. Prawo do odstąpienia od umowy
 9. Prawa własności intelektualnej
 10. Dane osobowe w sklepie internetowym
 11. Postanowienia końcowe

 

1.Postanowienia ogólne:

1.1 Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.araspolska.pl, prowadzony jest przez: ,,Dealvet’’ Jarosław Węgrzyn z siedzibą w Kwilczu ul. Usługowa 2/5, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Usługowa 2/5 64-420 Kwilcz NIP:5951452394, REGON:364907732, adres poczty elektronicznej: aras24@onet.pl, numer telefonu:  575 558 977

 

1.2 Sprzedawca, w ramach sklepu internetowego pod adresem www.arassklep.pl prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu. Świadczenie Sprzedawcy polega na sprzedaży towarów w ramach Sklepu internetowego.

 

 1.3  Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu jak i stronie araspolska.pl

 

1.4 Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 

1.4.1 Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

1.4.2 Regulamin – Niniejszy Regulamin Dealvet Jarosław Węgrzyn

 

1.4.3 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)

 

1.4.4 Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

1.4.5 Konto-  Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 

1.4.6 Produkt- rzecz (dostępna w Sklepie Internetowym ) ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

1.4.7 Rejestracja – procedura zakładania Profilu;

 

1.4.8 Profil – profil Użytkownika Serwisu, za pomocą którego korzysta on z Usług Serwisu;

 

1.4.9  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.4.10 Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

1.4.11 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana, albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 1. Zakres świadczonych usług drogą elektroniczną.

 

1.Dealvet świadczy usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 

2.Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie Klient który spełnia wymogi określone w Ogólnych Zasadach Współpracy, oraz przestrzega obowiązków tam określonych.

 

3.Klient który chce utworzyć swój Profil obowiązany jest zarejestrować się jako Użytkownik. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej arassklep.pl

 

4.Warunkiem zaakceptowania przesłanego formularza zgłoszeniowego i zakończenia procesu rejestracji w Serwisie jest podanie danych zaznaczonych w formularzu jako dane konieczne do rejestracji w Serwisie WWW.arassklep.pl ma prawo odmówić dokonania rejestracji Użytkownika, w przypadku nie podania wszystkich danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jako koniecznych do zarejestrowania się w Serwisie.

 

5.Dla potrzeb procesu rejestracji i identyfikacji, Użytkownik podaje  dane  wymagane w formularzu

 

 1. Arassklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony, na której zamieszczony jest formularz, lub za trudności w dostępie do tej strony i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji.

Przy rejestracji w serwisie Użytkownik podaje swoje hasło i login, za pomocą których będzie mógł się logować w Serwisie i będzie identyfikowany przez Serwis, jako zarejestrowany użytkownik.

 

7.Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego hasła lub loginu osobom trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za zachowanie poufnego charakteru haseł związanych z kontem Użytkownika używanymi do uzyskania dostępu do Serwisu, oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec firmy Dealvet za czynności dokonywane za pośrednictwem swojego konta. Użytkownik zgadza się niezwłocznie poinformować Dealvet, o przypadkach nieautoryzowanego korzystania z hasła lub konta Użytkownika, o ile o przypadkach takich powziąłby wiadomość.

 

 1. Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil. Użytkownikom nie wolno udostępniać swoich Profili innym Użytkownikom.

 

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Niniejszy Regulamin obejmuje usługi świadczone drogą elektroniczną, przy użyciu Serwisu między innymi:

-umożliwienie składania zamówień na produkty firmy ARAS

-umożliwienie stworzenia Profilu Użytkownika

-umożliwienie przeglądania profilu firmy ARAS

-otrzymywanie potwierdzenia faktu złożenia zamówienia

-umożliwienie wglądu w historię zamówień

 

3. Zasady składania i realizacji zamówień

1.Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są

- poprzez stronę internetową arassklep.pl

- telefonicznie pod numerem telefonu

- pocztą elektroniczną pod adresem sklep@araspolska.pl

 

Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach 8,00-20,00. Za dni robocze w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego uznaje się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.

 1. Realizacja zamówienia następuje:
  •    w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie Sprzedawcy,
  •    w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania  zamówienia,

Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie . W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

 W przypadku gdy towar jest niedostępny, Dealvet ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania przez Dealvet z powyższego prawa, jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Dealvet  zwróci Klientowi należność niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 

Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
        ● gotówką przy odbiorze przesyłki.

 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  ● kartą kredytową,

 

 

 

 

 

 

4.Dostawa:

 1. Wysyłkowa
  a.    Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem Poczty Polskiej
  b.    Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
  c.    Zamówienie złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 15:00 dostarczane jest  w przeciągu  dwóch- pięciu dni roboczych.
  d.    Zamówienie złożone w dniach od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz zamówienie złożone w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (uwzględniając w tym niedziele oraz dni świąteczne) dostarczane jest w ciągu dwóch –pięciu dni roboczych.
  e.    Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
  f.    Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki, oraz jak najszybciej skontaktować się pod wskazany numer firmy Dealvet w celu wyjaśnienia sprawy.

 

 1. Odbiór osobisty:
  a.    Odbiór zamówionego towaru może odbyć się osobiście przez Klienta lub upoważnioną przez niego do odbioru towaru osobę w siedzibie Dealvet przy ul. Usługowej 2/5 64-420 Kwilcz.

5.Koszty dostawy

Koszty dostawy:
Pocztex Kurier 48

Przesyłka do 35kg – przesyłka standard (wpłata na konto bankowe) 18zł

Przesyłka do 35kg – przesyłka pobraniowa 20zł

W przypadku odbioru osobistego towaru w firmie Dealvet (Sklepie internetowym), niezależnie od ceny, na jaką zamówienie opiewa, koszty dostawy wynoszą 0,00 zł.

 

 

6.Reklamacja produktu

1.Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad. 

2.Wszystkie produkty w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad. 

3.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną. 

4.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

5.W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; „Kodeks cywilny”) – naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

6. Klient może, według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, bezpośrednio u gwaranta oraz z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi od Sprzedawcy.

7.Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi powinny być składane pisemnie, wraz z reklamowanym towarem,  na adres: aras@sklep.pl bądź adres pocztowy Dealvet ul. Usługowa 2/5 64-420 Kwilcz

8.Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu oraz opis wady reklamowanego towaru.

9.Dealvet rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

10.Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy towaru reklamowanego, Dealvet zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 

7.Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania 
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. a) W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg (np. możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego).

  b) Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

 

8.Prawo  do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy który  umieszczony jest na stronie internetowej WWW.arassklep.pl
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub 
  w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 6. a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 7. b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 8. c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

9.Dane osobowe w sklepie internetowym

   

1.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.


 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

10.Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie.